Takket være Dagbladet, som har avdekket NAV-skandalen der NAV har fått lovhjemmel for å innhente opplysninger om hvem-som-helst, så har jeg kikket på, og hentet ut noen utdrag fra NAVs rundskriv og instruksjoner i bruk av loven. Og det er ganske sjokkerende lesning:

Ved innføringen av § 21-4a gis det altså hjemmel for å innhente opplysninger fra andre enn det som er regnet opp i § 21-4. I prinsippet vil dette si at «hvilken-som-helst-person-eller-virksomhet» nå kan pålegges å gi informasjon til nærmere bestemte enheter i NAV, både om stønadsmottakeren men også om andre personer. Dette er i utgangspunktet en svært vid hjemmel for informasjonsinnhenting.

Nærmere bestemt er det vilkår at det må foreligge rimelig grunn til mistanke at det har skjedd eller vil skje urettmessige utbetalinger fra trygden, og at de opplysninger man søker å hente inn er nødvendige for å avdekke/begrense slike utbetalinger.

Det kan ikke utledes noe krav om at det er mistanke om at det allerede er begått en straffbar handling. Men sannsynligheten for at det er begått en straffbar handling inngår som ett av flere momenter i vurderingen av om etterforskning skal kunne iverksettes.

Det er ikke formulert formkrav i forarbeidene utover kravene i ftl § 21-4c tredje ledd (hjemmel, formål og klageadgang). Altså er det ikke noe krav om skriftlighet.

Det har vært vurdert om det skal legges «spor» i saken (eksempelvis et notat) vedrørende vurderingen av nødvendigheten av å innhente opplysningene. … Uavhengig av om vurderingen av nødvendigheten foreligger skriftlig eller ikke, må det forutsettes at vurderingen faktisk er foretatt. Det vil derfor føre til unødig merarbeid å dokumentere vurderingene skriftlig.

En oppsumering blir altså:

  • NAV kan kreve opplysninger fra hvem som helst
  • NAV kan be om opplysninger om hvem som helst (det trenger ikke være vedkommende man mistenker)
  • Det trenger ikke være mistanke om at straffbar handling allerede har vært begått
  • Sporbarhet og dokumentasjon for vurderingene er ikke nødvendig

Her kan man altså gå till innhenting av hvilke som helst opplysninger fra hvem som helst, om hvem som helst, basert på mistanke alene, og man trenger ikke dokumentere noe som helst.

Og man må bare lure på: Hvor ofte hadde man i NAV tenkt å benytte seg av denne muligheten, siden man er redd for merarbeidet dokumentasjon av bruken ville medføre? Dette er maktarroganse på sitt verste!

Selv om avdekkingen av skandalen har ført til at NAV er bedt om å stoppe denne typen informasjonsinnhenting, så håper jeg at man jobber videre for å avdekke fullstendig hvem som har utformet loven, og hvem i NAV som har instruert i bruken. Saksordfører for saken i Stortinget, Geir Pollestad (Sp), hevder at innsynsadgangen var helt utilsiktet. Han (og/eller de han representerer) burde skifte stilling pga. mangel på kompetanse.

Reklame